Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà
Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà chậm giải quyết nội dung xin giao đất bổ sung cho gia đình bà theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Nguyễn Thị Hồng Tiện, trú tại khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà chậm giải quyết nội dung xin giao đất bổ sung cho gia đình bà theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên cơ sở Văn bản số 4535/STNMT-QLĐĐ ngày 17/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường (gửi UBND thành phố Đông Hà). UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Đông Hà kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Quyết định 1096/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời kiểm tra rà soát, tổ chức thực hiện việc đo đạc lại phần diện tích đất mà công dân kiến nghị, xem xét cấp bổ sung (về kích thước, hình thể, diện tích thửa đất) và báo cáo kết quả đến Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2023; giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại việc thực hiện của UBND thành phố Đông Hà, đồng thời khẳng định điều kiện cấp bổ sung diện tích mà công dân kiến nghị để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 20/12/2023.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)