Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Đề nghị xem xét lại việc áp giá quyền sử dụng đất cho gia đình ông bị thu hồi giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để xây dựng khu dân cư hai bên đường Hùng Vương phường 5, Đông Lễ; đề nghị giải quyết đơn khiếu nại Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà đề ngày 25/9/2023.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Đề nghị xem xét lại việc áp giá quyền sử dụng đất cho gia đình ông bị thu hồi giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để xây dựng khu dân cư hai bên đường Hùng Vương phường 5, Đông Lễ; đề nghị giải quyết đơn khiếu nại Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà đề ngày 25/9/2023.

Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Đông Hà rà soát nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời cho ông Nguyễn Đức Hưng và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/12/2023.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)