Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc giao đất cho gia đình ông sau khi đã di dời mồ mả theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 1155/UBND-TN ngày 27/4/2012, để gia đình ổn định cuộc sống
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Nguyễn Thế Lương, trú tại khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Kiến nghị về việc giao đất cho gia đình ông sau khi đã di dời mồ mả theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 1155/UBND-TN ngày 27/4/2012, để gia đình ổn định cuộc sống.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Đông Hà thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5650/UBND-KT ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh để giải quyết kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Hoàn thành trước ngày 20/12/2023.

(Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/11/2023 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023)