Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Công ty Cổ phần cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh tiến độ đầu tư Hợp phần Nhà máy nước Trấm theo quy định hiện hành.

Giao Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND thị xã Quảng Trị hỗ trợ Công ty Cổ phần Cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị thực hiện các thủ tục theo đề nghị của Công ty tại Văn bản nêu trên.

(Theo Công văn số 6578/UBND-KT, ngày 12/12/2023)