Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin hoạt động trở lại

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi Cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh nghiên cứu xử lý đề xuất của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Bình.

(Theo Công văn số 6587/UBND-TCTM, ngày 12/12/2023)