Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc đề xuất dự án Nhà máy điện gió Phúc Thành An Vĩnh Phúc

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.

(Theo Công văn số 6601/UBND-KT, ngày 12/12/2023)