Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin khai thác tận thu đuôi quặng tại mỏ đá Lương Lễ - khu vực II

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số 6615/UBND-KT, ngày 13/12/2023)