Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin miễn giảm thuế theo chế độ hiện hành của Nhà nước

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Cục Thuế tỉnh nghiên cứu xử lý đề xuất của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Bình đảm bảo theo đúng quy định./.

(Theo Công văn số 6697/UBND-TCTM, ngày 18/12/2023)