Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Kiến nghị của ông Hoàng Viết Cương trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh nhận được đơn kiến nghị của ông Hoàng Viết Cương, trú tại khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (sao gửi kèm)
Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xem xét ý kiến trả lời của UBND thành phố Đông Hà để tham mưu UBND tỉnh trả lời công dân theo đúng quy định, báo cáo kết quả trước ngày 25/12/2023.


(Theo Công văn 6563/UBND-KT ngày 11/12/2023)