Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
7B/52 đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Kiến nghị về giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng tại xã Trung Sơn, huyện Gio Linh
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 22/12/2023, UBND tỉnh đã có công văn 6805/UBND-KGVX gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND huyện Gio Linh với nội dung:

UBND tỉnh nhận được Công văn số 867-CV/BNCTU ngày 12/12/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Xuân Vịnh, trú tại 7B/52 đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Nội dung Kiến nghị về giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng tại xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (sao gửi kèm theo).

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
GIao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gio Linh, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân biết kết quả theo quy định. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy./.