Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đông Hà, Quảng Trị
Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Tiện tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 22/12/2023, UBND tỉnh đã có công văn 6816/UBND-KT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường với nội dung:
Ngày 20/10/2023, UBND Tp Đông Hà có công văn số 2964/UBND-VP về việc xử lý nội dung của bà Nguyễn Thị Hồng Tiện tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 (đã gửi đến Sở).

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 6393/UBND-TCD ngày 01/12/2023, ý kiến của UBND TP Đông Hà tại Công văn nêu trên, tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 30/12/2023.