Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc bổ sung dự án khu đô thị phía đông thành phố Đông Hà vào kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn 6849/UBND-KT, ngày 25/12/2023)