Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc điều chỉnh Quyết định giao đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu dân cư mới Phường 1, thành phố Đông Hà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khi tham mưu giao đất (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Bạch Đằng đối với phần diện tích 4.337,8m2 đất (đã được UBND thành phố Đông Hà thu hồi tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/11/2023) thì nghiên cứu để trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh các nội dung có liên quan tại Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 đảm bảo phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật để triển khaii dự án; chủ động yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện chứng thu định giá đất để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của phát luật.

Giao các Sở: Xây dựng, kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 6846/UBND-KT, ngày 25/12/2023)