Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà
Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà chậm giải quyết nội dung xin giao đất bổ sung cho gia đình bà theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Nguyễn Thị Hồng Tiện, trú tại khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà chậm giải quyết nội dung xin giao đất bổ sung cho gia đình bà theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh.
          UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6816/UBND-KT ngày 22/12/2023 về việc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Tiện, tham mưu UBND tỉnh phương án chỉ đạo, giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, hoàn thành đúng thời hạn tại Công văn nói trên.

(Theo Thông báo số 284/TB-UBND ngày 29/12/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023)