Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện văn bản số 2156/BTNMT-TTr ngày 16/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết trả đất và bồi thường phần đất đã thu hồi để làm nhà văn hóa khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà cho gia đình Bà để ổn định cuộc sống.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Phan Thị Thi, trú tại khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện văn bản số 2156/BTNMT-TTr ngày 16/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết trả đất và bồi thường phần đất đã thu hồi để làm nhà văn hóa khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà cho gia đình Bà để ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Việc kiến nghị xem xét bồi thường đất đai cho gia đình đã được UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 798/QĐ-UB ngày 05/5/2003 và hiện nay, qua rà soát không có tình tiết mới làm ảnh hưởng đến nội dung của Quyết định. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6786/UBND-KT ngày 22/12/2023 trả lời và đề nghị Bà thực hiện theo quy định.

(Theo Thông báo số 284/TB-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh)