Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh
Kiến nghị liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án tiểu vùng sông Mê Kông, hạng mục: Bãi tắm cộng đồng xã Trung Giang, huyện Gio Linh.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Nguyễn Văn Thông (đại diện cho 24 hộ dân) trú tại Thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, trình bày: Kiến nghị liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án tiểu vùng sông Mê Kông, hạng mục: Bãi tắm cộng đồng xã Trung Giang, huyện Gio Linh.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông báo kết luận số 261/TB-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5019/STNMT-QLĐĐ ngày 15/12/2023 về việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vục tiểu vùng sông Mê-Kông mở rộng - giai đoạn 2”, giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời công dân; hoàn thành trước ngày 20/02/2024.

(Theo Thông báo số 284/TB-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh)