Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong
Kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà (đất sử dụng ổn định, không tranh chấp) mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo và chính quyền cơ sở xác nhận.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Trên cơ sở Báo cáo số 4243/UBND-TN ngày 15/12/2023 của UBND huyện Triệu Phong về đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn với diện tích 695m2 đối với thửa đất của bà Trần Thị Viên. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định, hoàn thành trước ngày 05/01/2024. Sau khi có quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giao UBND huyện Triệu Phong xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Viên theo đúng quy định.

(Theo Thông báo số 284/TB-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh)