Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc đề xuất được vận hành, hoạt động bảo dưỡng, duy tu dây chuyền sản xuất Nhà máy chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ của Công ty tại Khu công nghiệp Tây Bắ Hồ xá

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp UBND huyện Vĩnh Linh, Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị và các Sở, ngành liên qua nghiên cứu công văn nêu trên để giải quyết theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 20/01/2024./.

(Theo Công văn số 65/UBND-KT, ngày 05/01/2024)