Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Hải Lăng

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Hải Lăng theo thẩm quyền, rà soát các nội dung đề xuất của Doanh nghiệp, chỉ đạo UBND thị trấn Diên Sanh, các đơn vị liêu quan không xem xét việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số 96/UBND-KT, ngày 05/01/2024)