Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hồ sơ pháp lý đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẽ có diện tích 14,56 ha tại thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh; hướng dẫn Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang triển khai các bước thủ tục tiếp theo và tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 05/02/2024./.

(Theo Công văn số 402/UBND-KT, ngày 22/01/2024)