Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc đề nghị giao phần đất đổi giữa UBND thị xã Quảng Trị với đất Công ty CPĐT Sài Gòn

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thị xã Quảng Trị rà soát, giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 5/02/2024./.

(Theo Công văn số 266/UBND-KT, ngày 12/1/2024)