Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Về việc giải quyết kiến nghị bà Nguyễn Thị Hồng Tiện liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đối với phần diện tích đất mà tại thời điểm năm 2016, trong hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận số CD 846284 ngày 23/8/2016 đã thể hiện: "Phần đất do UBND phường quản lý nhưng hiện trạng gia đình đang sử dụng": Giao UBND thành phố Đông Hà trên cơ sở kết quả rà soát, hướng dẫn gia đình bà Nguyễn THị Hồng Tiện lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng thêm để cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định.
2. Đối với phần đất nằm tiếp giáp với đường Nguyễn Hữu Thận giao với đường khu vực mà gia đình ông Đồng, bà Tiện đã xây dựng lấn chiếm diện tích....

(Xem thêm tại Công văn 421/UBND-KT ngày 23/01/2024)