Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng Công trình: Trạm bảo vệ rừng Đội Nam Sông Hiếu

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

(Theo Công văn số 529/UBND-KT, ngày 26/01/2024)