Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin phép được sử dụng các bãi đất trống hiện hữu đễ làm bãi trung chuyển thiết bị phục vụ các dự án Điện gió trong thời gian tới

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Đakrông phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chủ động xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH CEA Projects theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số: 1161/UBND-KT, ngày 11/3/2023)