Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin miễn giảm tiền thuê đất năm 2024

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Cục Thuế tỉnh Quảng Trị chủ trì nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/3/2024.

(Theo Công văn số 1162/UBND-KT, ngày 11/3/2024)