Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc tiếp cận và sử dụng nguồn đất san lấp tại Cụm công nghiệp Cam Hiếu, huyện Cam Lộ

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Cam Lộ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 25/3/2024.

(Theo Công văn số 1160/UBND-KT, ngày 11/3/2024)