Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin giảm giá tiền thuê đất hàng năm lộ trình 2024 đến 2029

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Cục Thuế tỉnh Quảng Trị chủ trì nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 30/3/2024./.

(Theo Công văn số 1362/UBND-KT, ngày 21/3/2023)