Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin chủ trương nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm sau nạo vét sông Ái Tử - đoạn qua xã Triệu Giang

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 10/4/2024.

(Theo Công văn số 1331/UBND-KT, ngày 20/3/2024)