Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin thuê đất thực hiện dự án Khu sinh thái sinh hoạt cộng đồng MV

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, có phương án xử lý tài sản trên đất để bàn giao quỹ đất cho địa phương quản lý theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh.

Trên cơ sở quỹ đất được bàn giao, UBND huyện Hướng Hóa chủ trì, rà soát sự phù hợp về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khác có liên quan đối với đề xuất thực hiện dự án Khu sinh thái sinh hoạt cộng đồng của Công ty TNHH Nhà máy MV Việt Nam, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cho thuê đất đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 10/4/2024./.

(Theo Công văn số 1422/UBND-KT, ngày 25/3/2024)