Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH vận hành Vincom Retail

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Công Thương nghiên cứu, đánh giá việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh đã được phê duyệt.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị, địa phương liên quan xem xét, đánh giá việc phát sinh nghĩa vụ tài chính khi điều chỉnh quy hoạch của dự án và các vấn đề pháp lý khác.

Các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2024./.

(Theo Công văn số 1489/UBND-KT, ngày 28/3/2024)