Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị
Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc bà Hồng Thị Thủy, trú tại khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị: Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về đền bù GPMB do thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.

Kiến nghị của công dân, UBND thị xã Quảng Trị đã có Báo cáo số 769/UBND-TCKH ngày 15/5/2024 về việc vướng mắc trong việc chi trả kinh phí GPMB dự án Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị xin ý kiến Sở Tài chính. Trên cơ sở đề xuất của UBND thị xã Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị tổ chức thực hiện Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh kịp thời chi trả bồi thường cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2024.

(Theo Thông báo số 931/TB-VP ngày 29/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng  Trị)