Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà
Đề nghị xem xét, giải quyết việc công nhận liệt sĩ đối với chồng của bà là ông Hàn Văn Hòe, công nhân thuộc Xí nghiệp ô tô Khu vực Vĩnh Linh, từ trần ngày 25/8/1972.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Kiến nghị của công dân, UBND tỉnh đã có văn bản số 1442/UBND-KGVX ngày 26/3/2024 chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số 970/SLĐTBXH-NCC ngày 28/3/2024 về việc báo cáo việc giải quyết hồ sơ công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay công dân vẫn chưa được hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục. Để xem xét, giải quyết chế độ Liệt sĩ theo đề nghị của công dân, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với sở Giao thông vận tải và các cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn công dân lập thủ tục, hoàn thiện, củng cố hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sĩ cho ông Hàn Văn Hòe theo đúng quy định pháp luật. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2024. Đề nghị gia đình Bà liên hệ trực tiếp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn cụ thể.

(Theo Thông báo số 931/TB-VP ngày 29/5/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng  Trị)