Thanh tra tỉnh

15:20, Thứ Hai, 16-8-2021

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Trí Kiên Chánh TT 0233 3853166 0985346777 nguyentrikien@quangtri.gov.vn
Lê Sa Huỳnh Phó Chánh TT 0233 3556252 0905059045 lesahuynh@quangtri.gov.vn
Trần Hữu Minh Phó Chánh TT   0935170555 tranhuuminh@quangtri.gov.vn
Tông Quang Tuyến Phó Chánh TT 0233 3857135 0905632818 tongquangtuyen@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Trang Chánh Văn phòng 0233 3857136 0913485981 nguyenthitrang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Loan Phó Văn phòng 02333852337 0905540567 nguyenthiloan@quangtri.gov.vn
Lê Công Trực Phó Văn phòng   0946268123 lecongtruc@quangtri.gov.vn
Trần Công Thương Thanh tra viên   0946113234 trancongthuong@quangtri.gov.vn
Uông Văn Tuyến Thanh tra viên   0974161234 uongvantuyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quốc Huy Thanh tra viên   0984222956 nguyenquochuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phong Lan Thanh tra viên   0914214345 nguyenthiphonglan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Ý Nhi Thanh tra viên   0935319051 nguyenthiynhi@quangtri.gov.vn
Trần Hoàng Lệ Hà Nhân viên   0948754555 tranhoangleha@quangtri.gov.vn
PHÒNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Hồ Ngọc Dân Phó Trưởng phòng 0233 3587134 0916545646 hongocdan@quangtri.gov.vn
Phạm Ngọc Hoài Thanh tra viên   0913485431 phamngochoai@quangtri.gov.vn
Hoàng Trọng Nhân Thanh tra viên   0942090345 hoangtrongnhan@quangtri.gov.vn
Phạm T Thành Nhân Thanh tra viên   0963573777 phamthithanhnhan@quangtri.gov.vn
Lò Nguyên Vĩnh Thanh tra viên   0935014777 longuyenvinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG THANH TRA KINH TẾ XÃ HỘI
Đoàn Quang Cảm Trưởng phòng 0233 3854404 0914396111 doanquangcam@quangtri.gov.vn
Trần Văn Lãm Phó Trưởng phòng   0903566908 tranvanlam@quangtri.gov.vn
Lê Minh Hào Thanh tra viên   0983540036 leminhhao@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thuỳ Dung Thanh tra viên   0915833951 nguyenthuydung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Ánh Hồng Thanh tra viên   0906411050 nguyenthianhhong@quangtri.gov.vn
PHÒNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
 Đỗ Thị Mỹ Phú Trưởng phòng   0915364077 dothimyphu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Nhung Phó Trưởng phòng 0233 3558877 0983447838 nguyenthinhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Duy Trì Thanh tra viên   0944282168 nguyenduytri@quangtri.gov.vn
Võ Thanh Huyền Thanh tra viên   0962141120 vothanhhuyen@quangtri.gov.vn
Lê Vũ Khánh Thanh tra viên   0936898777 levukhanh@quangtri.gov.vn