Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v tình hình bàn giao tài sản trúng đấu giá là vườn cây cà phê 253 ha tại thị trấn Khe Sanh và xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Hướng Hóa trên cơ sở kết quả rà soát của Công an huyện và tình hình quản lý, sử dụng đất tại diện tích Công ty Cổ phần cao su Khe Sanh kiến nghị; chủ trì, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, các đơn vị liên quan họp bàn, thống nhất phương án đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 10/10/2023./.

(Theo Công văn số 4965/UBND-KT, ngày 28/9/2023)