Đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

7:48, Thứ Năm, 11-4-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1665/UBND-KGVX ngày 9/4/2024 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Bưu điện tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh để rà soát những tồn tại, vướng mắc và có biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Có phương án chỉ đạo hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh giao trong năm 2024.

Phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Quảng Trị, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng đã đăng ký.

UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Triển khai các giải pháp cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại địa phương.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tích cực mở tài khoản, đăng ký chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị:

Đôn đốc, hướng dẫn các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan đẩy mạnh vận động, hỗ trợ mở và chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh,| đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời triển khai giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội theo hướng dẫn của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, gắn với việc hỗ trợ mở tài khoản để thực hiện cho vay không dùng tiền mặt đối với các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội. Chỉ đạo các ngân hàng rà soát, nghiên cứu tăng cường bố trí mạng lưới các cây ATM tại các địa bàn cơ sở, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi để tạo thuận lợi cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trong việc rút tiền mặt khi có nhu cầu.

 Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nội dung giải pháp trọng tâm được giao, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả việc mở tài khoản cho đối tượng an sinh xã hội và công tác hướng dẫn, vận động đối tượng an sinh xã hội tích cực tham gia đăng ký chi trả không dùng tiền mặt (qua tài khoản chỉnh chủ, hoặc qua tài khoản ủy quyền, hoặc qua dịch vụ chi trả...), định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, tiến độ kết quả thực hiện về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) trước ngày 15 hàng tháng để theo dõi, tổng hợp, đôn đốc thực hiện.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc đưa nội dung kết quả thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt là một trong những tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện./

Xem chi tiết

Các tin khác