Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp phiên thứ nhất

22:26, Thứ Sáu, 8-9-2023

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 8/9/2023, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) tổ chức phiên họp thứ nhất theo hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì phiên họp. Tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan dự họp.

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 932/QĐ-TTg, ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Tại phiên họp, Tổ công tác đã thống nhất về vai trò, nhiệm vụ được giao cụ thể cho các thành viên; đồng thời thảo luận thêm về các giải pháp trọng tâm cải cách thủ tục hành chính theo chức năng của từng bộ, ngành cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc những tháng cuối năm 2023.

Nhiệm vụ trọng tâm được xác định tập trung đánh giá tác động, thẩm định thủ tục hành chính, đảm bảo thủ tục hành chính được quy định đúng thẩm quyền; công bố, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; định kỳ hàng tháng thống kê thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; rà soát, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Cũng tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Tổ công tác và các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ một số nội dung trong công tác cải cách thủ tục hành chính; đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính…

Toàn cảnh phhiên họp tại đầu cầu Quảng Trị

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời, theo đúng quy định; xây dựng đầy đủ quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,5%, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Đăng ký triển khai tích hợp công khai dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt 67,2%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt 59,5%.

Đã tích hợp 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 85,55%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến đạt 31,18%. Thực hiện số hoá thành phần hồ sơ đạt tỷ lệ 67,50%; số hoá kết quả đạt tỷ lệ 86,4%. Tiếp nhận và hoàn thành xử lý 48 phản ánh kiến nghị trên Hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Đồng thời đề xuất các bộ ngành Trung ương thống nhất cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công trên cả nước. Bổ sung công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đối với từng xã trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để giúp UBND cấp huyện theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vị trực thuộc.

Xem xét lại các hình thức thanh toán để tính tỷ lệ thanh toán trực tuyến cho phù hợp và điều chỉnh những hạn chế đang còn vướng mắc khi thanh toán trực tuyến để tạo thuận lợi cho người dân thông qua các kênh thanh toán. Thống nhất phần mềm dùng chung cho công tác tư pháp, tránh trường hợp phải sử dụng nhiều tài khoản và nhiều phần mềm như hiện nay. Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cho Tổ Công nghệ chuyển đổi số cộng đồng thống nhất trên toàn quốc.

Kịp thời công bố, cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia đúng thời hạn, đảm bảo đầy đủ các trường thông tin của thủ tục hành chính theo đúng quy định. Chủ trì rà soát, tái cấu trúc thủ tục hành chính, đơn giản thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác, yêu cầu các bộ, ngành thành viên Tổ công tác và tất cả các bộ, ngành, địa phương bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra của Tổ công tác, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt chú trọng vào việc lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó chú trọng đến việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới từ tư duy, lãnh đạo chỉ đạo đến hành động cụ thể; chú trọng thực hiện tốt việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính nội bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính…

Kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đề nghị các thành viên Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; thống kê thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ hàng tháng; rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác