Kế hoạch 188/KH-UBND ngày 25/9/2023 về thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Tiểu dự án 1, dự án 3 giai đoạn 2023-2025 tỉnh Quảng Trị

16:30, Thứ Ba, 31-10-2023

Kế hoạch 188/KH-UBND ngày 25/9/2023 về thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Tiểu dự án 1, dự án 3 giai đoạn 2023-2025 tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết tại đây!

Các tin khác