Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

22:3, Thứ Hai, 22-1-2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 371/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta vào dịp Tết đến Xuân về, khởi đầu cho các hoạt động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hằng năm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong cả nước, góp phần quan trọng trong phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nhằm tích cực chuẩn bị tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Thìn gắn với việc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Đề án “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 422/CT-BNN-LN ngày 12/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức trong tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, thiết thực và hiệu quả, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng; các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức phát động “Tết trồng cây” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; chú trọng lựa chọn cây trồng bản địa, cây rừng đa tác dụng. Ngoài trồng rừng tập trung, tăng cường trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu văn hóa - lịch sử, hành lang giao thông... góp phần quan trọng vào mục tiêu trồng mới 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời điểm tổ chức phát động “Tết trồng cây” thực hiện ngay vào những ngày đầu xuân năm mới để tạo không khí hứng khởi, vui tươi nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của năm 2024. Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, các địa phương thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ nhằm đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển tốt của cây xanh, rừng trồng; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện "Tết trồng cây" tại địa phương, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình có cách làm hay và hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch sinh thái nhằm nâng cao giá trị đa dụng của rừng. Việc tổ chức triển khai phải đồng bộ và hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lâm nghiệp; triển khai thực hiện tốt kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt công tác trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng rừng gỗ lớn, trồng cây xanh phân tán nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của địa phương.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, khuyến khích sử dụng giống cây trồng từ hom, nuôi cấy mô chất lượng cao cây rừng đa tác dụng, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu trồng dưới tán rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để công tác trồng cây, trồng rừng đạt tỉ lệ sống cao; thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ rừng; phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao.

Tăng cường công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn gắn kết theo chuỗi từ trồng rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để gia tăng giá trị lâm sản hàng hóa để đảm bảo chủ động cung cấp nguyên liệu bền vững và hợp pháp cho ngành chế biến gỗ; góp phần nâng cao năng suất, giá trị của rừng trồng và giá trị gia tăng của ngành chế biến gỗ.

Phát triển dịch vụ môi trường rừng và duy trì các dịch vụ của hệ sinh thái rừng, đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, khai thác lợi thế, giá trị về tài nguyên thiên nhiên, gắn với văn hóa, lịch sử và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương nhằm phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng; thực hiện chi trả nguồn thu từ dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các bon theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Nhà nước hiện hành, nhằm đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Chính phủ Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng; tuyên truyền đến các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lâm nghiệp góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị điều kiện tốt nhất để hoàn thành xuất sắc kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể phổ biến, tuyên truyền và vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các địa phương lựa chọn, đề xuất địa điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2024 quy mô cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/01/2024. Sau khi tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” năm 2024 các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 28/2/2024 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ NN&PTNT theo quy định.

Xem chi tiết 

 

Các tin khác