Chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình, kiểm tra nghiệm thu, quyết toán hoàn thành công trình trên địa bàn tỉnh

21:22, Thứ Tư, 20-3-2024

Ngày 19/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1310/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình, kiểm tra nghiệm thu, quyết toán hoàn thành công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để nâng cao công tác quản lý chất lượng các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định liên quan, không để xảy ra sự cố công trình, các khiếm khuyết về chất lượng trong thi công, thực hiện dự án đúng quy định, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chấp hành các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các tổ chức, các nhân liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng phải xác định chất lượng công trình là trách nhiệm, danh dự và uy tín của mình; trên cơ sở đó xác định và nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình thực hiện; triển khai đồng bộ các biện pháp, các quy định nhằm nâng cao chất lượng công trình.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng nhất là chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng; tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật trong quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Tổ chức thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng và giám sát tác giả một cách nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên.

Củng cố, tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động, nhất là các tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh:

Giao Sở Xây dựng: Hướng dẫn các địa phương, các chủ đầu tư việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, tăng cường công tác kiểm tra, nhất là công tác kiểm tra trong quá trình thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐCP, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong quá trình kiểm tra (nếu có). Đối với những vi phạm trong hoạt động xây dựng cần làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. \

Thường xuyên tổ chức kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động của các tổ chức, chứng chỉ hành nghề của cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đăng tải trên trang thông tin điện tử các nhà thầu tư vấn, thi công vi phạm quy định về chất lượng công trình xây dựng, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân nếu có vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần.

Tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác quản lý chất lượng và chất lượng trong thi công, kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện những thiếu sót, khiếm khuyết về chất lượng và yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế xảy ra những sự cố về chất lượng công trình. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng do nguyên nhân chủ quan.

Giao các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và đột xuất về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền; kịp thời phát hiện những thiếu sót, khiếm khuyết về chất lượng và yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục, chấn chính, phòng ngừa, hạn chế xảy ra những sự cố về chất lượng công trình xây dựng. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng do nguyên nhân chủ quan.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng được giao làm chủ đầu tư và quyết định đầu tư trên địa bàn quản lý. Phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra chất lượng công trình trên địa bàn khi có yêu cầu, bố trí cán bộ có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn phù hợp thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với công trình xây dựng trên địa bàn.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân cấp (theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị).

Đối với các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án

Củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó phải quy định rõ các quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, quản lý dự án theo các quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thi công, tiến độ thực hiện dự án đảm bảo về trình tự thời gian thực hiện dự án tuân thủ quy định. Đảm bảo không để công tác kiểm tra nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, công tác quyết toán dự án hoàn thành vượt thời gian thực hiện dự án theo quy định.

Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng trong công trình, sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình theo đúng quy định, trong quá trình thi công xây dựng, đảm bảo kết quả thí nghiệm chính xác, khách quan, minh bạch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình, xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố công trình, sự cố gây mất an toàn lao động. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công.

Tổ chức quyết toán công trình đảm bảo đúng thời gian theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý chất lượng công trình và các nội dung nêu trên.

Giao Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo các quy định hiện hành./.

Xem chi tiết

Các tin khác