Huyện Cam Lộ

14:51, Thứ Năm, 3-11-2022

HUYỆN ỦY CAM LỘ

- Địa chỉ: Thị trấn Cam Lộ - Cam Lộ - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3871107

Đỗ Văn Bình Bí thư 0233 3871351  0913456225  
Nguyễn Ký Ngọc Phó Bí thư thường trực   0903.519.135  
Trần Anh Tuấn Phó Bí thư   0915023667  
Trần Quang Thanh Trưởng Ban Tổ chức 0233 3871330 0983.485.196   
Nguyễn Tiến Dũng Chủ nhiệm UBKT 0233 3871460 0905.492.140  
Lê Hồng Nhạn Trưởng Ban Tuyên gióa 0233 3871216 0913.824.991  
Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng ban Dân vận 3.871.329 0983.485.235  

 

HĐND-UBND HUYỆN CAM LỘ 

- Địa chỉ: Thị trấn Cam Lộ - Cam Lộ - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3871535
- Fax: 0233 3871535
- Email: camlo@quangtri.gov.vn
- Website: camlo.quangtri.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lãnh đạo HĐND huyện Cam Lộ
1 Đào Mạnh Hùng PCT.HĐND   0905294572 daomanhhungcl@quangtri.gov.vn
2 Hoàng Thị Thu Nhạn Trưởng ban KTXH   0919123137 hoangthithunhan@quangtri.gov.vn
3 Thái Tăng Thiện Trưởng ban Pháp chế   0918647126 thaitangthien@quangtri.gov.vn
Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ
1 Trần Anh Tuấn Chủ tịch UBND   0915023667 trananhtuancl@quangtri.gov.vn
2 Trần Hoài Linh Phó chủ tịch UBND   0915364027 tranhoailinh@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Bắc Phó chủ tịch UBND   0982108127 nguyenthanhbac@quangtri.gov.vn
Các cơ quan chuyên môn
Văn phòng HĐND - UBND
1 Ng. Thị Tuyết  Nhung  Chánh văn phòng   0944993121 nguyenthituyetnhung@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Quang Duy Phó Chánh văn phòng   0905282777 nguyenquangduy@quangtri.gov.vn
3 Hoàng Quang Thắng Phó Chánh văn phòng   0935254333 hoangquangthang@quangtri.gov.vn
4 Lê Thị Thảo Nguyên Chuyên viên   0935006063 lethithaonguyen1@quangtri.gov.vn
5 Nguyễn Xuân Tuấn Chuyên viên   0914450369 nguyenxuantuan@quangtri.gov.vn
6 Ng. Thị  Lan Hương Văn thư   0915704004 nguyenthilanhuong.camlo@quangtri.gov.vn
7 Dương Thị Thu Hường Chuyên viên   0943679578 duongthithuhuong@quangtri.gov.vn
8 Nguyễn Duy Khánh Chuyên viên   0943974900 nguyenduykhanh@quangtri.gov.vn
9 Nguyễn Hoàng Anh Lái xe   0913485610 nguyenhoanganh.camlo@quangtri.gov.vn
10 Nguyễn Ái Huyền Trang Chuyên viên   0941110867 nguyenaihuyentrang@quangtri.gov.vn
11 Hoàng Thị Thùy Linh Văn thư   0961082039 hoangthithuylinh2@quangtri.gov.vn
12 Nguyễn Ngọc Phúc Lái xe   0981566665 nguyenngocphuc.camlo@quangtri.gov.vn
13 Trần Thị Hải Hà Lễ tân, phục vụ   0935678535 tranthihaiha@quangtri.gov.vn
Phòng Nội vụ
1 Nguyễn Diệu Hoàng P.Trưởng phòng   0944567777 nguyendieuhoang@quangtri.gov.vn
2 Lê Thị Phương P.Trưởng phòng   0914124979 lethiphuong.camlo@quangtri.gov.vn
3 Lê Nguyên Vỹ Chuyên viên   0915505775 lenguyenvy@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thị Chiến Chuyên viên   0944689567 nguyenthichien@quangtri.gov.vn
5 Nguyễn Trọng Hùng Chuyên viên   0914333757 nguyentronghung@quangtri.gov.vn
5 Lê Thị Anh Thư Chuyên viên   0964860860 lethianhthu@quangtri.gov.vn
6 Trần Thị Hằng Lưu trữ viên   0942132255 tranthihang.camlo@quangtri.gov.vn
Phòng Lao động - TBXH
1 Lê Văn Vĩnh Trưởng phòng   0915315333 levanvinh.camlo@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thuý Hà Phó Trưởng phòng   0905797126 nguyenthithuyha@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Thị  Minh Chuyên viên   0949459289 nguyenthiminh@quangtri.gov.vn
4 Lê Thị Thu Hoài Chuyên viên   0911461045 ethithuhoai@quangtri.gov.vn
5 Hồ Thị Nhung Chuyên viên   0917178123 hothinhung@quangtri.gov.vn
6 Nguyễn Thị Bích Như Chuyên viên   0947568418 nguyenbichnhu@quangtri.gov.vn
Phòng Nông nghiệp & PTNT
1 Phạm Viết Thanh Trưởng phòng    0917012137 phamvietthanh@quangtri.gov.vn
2 Lê Quang Vinh Phó Trưởng phòng   0905561333 lequangvinhqt@quangtri.gov.vn
3 Lê Anh Chương Phó Trưởng phòng   0913476444  
4 Đặng Quang Trung Chuyên viên   0941222365 dangquangtrung@quangtri.gov.vn
5 Bùi Thị Quyên Chuyên viên   0947716981 buithiquyen@quangtri.gov.vn
6 Hoàng Văn Tăng Chuyên viên   0919484279 hoangvantang@quangtri.gov.vn
7 Trần Đức Minh Chuyên viên   0944149364 randucminh@quangtri.gov.vn
Thanh tra
1 Nguyễn Hùng Chánh Thanh tra    0914309797 nguyenhung.camlo@quangtri.gov.vn
2 Phạm Văn Bình Phó Chánh Thanh tra    0905974870 phamvanbinh@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Văn Khâm Chuyên viên     nguyenvankham@quangtri.gov.vn
4 Từ Thị Lương Duyên Chuyên viên   0913708234 tuthiluongduyen@quangtri.gov.vn
Phòng Giáo dục & Đào tạo
1 Nguyễn Tiến Long Trưởng phòng   0905871788 nguyentienlong.thcs@quangtri.gov.vn
2 Phan Thị Phương Lan Phó Trưởng phòng    0943288979 phanthiphuonglan@quangtri.gov.vn
3 Thái Bình Minh CV Phụ trách TH   0911393286 haibinhminh@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thị Liên CV phụ trách MN   0982159678 nguyenthilien.camlo@quangtri.gov.vn
5 Nguyễn Thái Hoàng Chuyên viên   0905022678 nguyenthaihoang@quangtri.gov.vn
6 Nguyễn Trung Hiếu Kế toán   0915871135 nguyentrunghieu@quangtri.gov.vn
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Trần Kiêm Tiến Phó Trưởng phòng PT   0914124333 trankiemtien@quangtri.gov.vn
2 Trần Viết Hưng Phó Trưởng phòng   0836007757  
3 Hồ Văn Hùng Chuyên viên   0982871784 hovanhung@quangtri.gov.vn
4 Ngô Thanh Hoà Chuyên viên   0913409789 ngothanhhoa@quangtri.gov.vn
5 Nguyễn Thị Lan Kế toán   0917677385 nguyenthilan.camlo@quangtri.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Vũ Thị Hoàng Loan  Trưởng phòng    0962040777 vuthihoangloan@quangtri.gov.vn
2 Thái Tăng Hữu Phó trưởng phòng   0905856579 thaitanghuu@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Đăng Khoa Kế toán trưởng   0915717191 nguyendangkhoa@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Văn Thọ Chuyên viên   0911082777 nguyenvantho@quangtri.gov.vn
5 Bùi Quý Định Chuyên viên   0947513123 buiquydinh@quangtri.gov.vn
6 Trần Thị Lệ Thu Chuyên viên   0912996758 tranthilethu@quangtri.gov.vn
7 Nguyễn Ngọc Châu Giang Chuyên viên   0975027311 nguyenngocchaugiang@quangtri.gov.vn
Phòng Văn hóa - Thông tin
1 Nguyễn Minh Đức  Trưởng phòng   0905995055 nguyenminhduc_cl@quangtri.gov.vn
2 Lê Vĩnh Hiền Phó Trưởng phòng    0949659333 levinhhien@quangtri.gov.vn
3 Đinh Như Ý Chuyên viên   0935599113 dinhnhuy@quangtri.gov.vn
4 Trần Đức Hoá Chuyên viên   0944259367 tranduchoa@quangtri.gov.vn
Phòng Tài nguyên - Môi trường
1 Nguyễn Thành Công  Trưởng phòng    0914500333 nguyenthanhcong@quangtri.gov.vn
2 Hoàng Bình Phó Trưởng phòng    0988616245 hoangbinh@quangtri.gov.vn
3 Hà Xuân Lộc Chuyên viên   0905693234 haxuanloc@quangtri.gov.vn
4 Mai Chiếm Hiệp Chuyên viên   0917086486  
5 Hoàng Anh Chuyên viên   0915294234 hoanganh1@quangtri.gov.vn
Phòng Tư pháp
1 Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng    0945777234 nguyenthanhson.camlo@quangtri.gov.vn
3 Trần Trung Nguyên Phó Trưởng phòng   0945777234 trantrungnguyen@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thị Kiều Lý Chuyên viên   0942099027 nguyenthikieuly@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Thanh Chuyên viên   0982583199 nguyenthithuthanh@quangtri.gov.vn
Phòng Y tế
1 Nguyễn Thị Mỹ Loan Trưởng phòng    0917737945 nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hậu Cán sự   0911399232 thaithihau@quangtri.gov.vn
Các đơn vị sự nghiệp
Trung tâm VHTT - TDTT
1 Lê Thanh Hải Giám đốc   0944055131 lethanhhaicamlo@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Anh Vũ Phó Giám đốc   0988408677 nguyenanhvu@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Như Quỳnh Phóng viên, KT   0917169345 nguyenthanhtuan@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Tuấn Chuyên viên   0914431763 truongdinhquy@quangtri.gov.vn
5 Trương Đình Quý Hoạ sỹ   0948378982 phanthithuhien@quangtri.gov.vn
6 Phan Thị Thu Hiền Chuyên viên   0918971820 lethithuha@quangtri.gov.vn
7 Lê Thị Thu Hà Nhân viên Thư viện   0981761708 tranthiphuonglan@quangtri.gov.vn
8 Trần Thị Phương Lan Cán bộ VH quần chúng   0856529357 nguyenthiluu@quangtri.gov.vn
9 Nguyễn Thị Lựu Phát thanh viên   0915004002 tranthingocthuy@quangtri.gov.vn
10 Trần Thị Ngọc Thủy Kế toán   0915797234 nguyennhuquynh@quangtri.gov.vn
11 Nguyễn Xuân Vỹ Lái xe   0915227191  
Hội Chữ thập đỏ huyện
1 Ngô Thị Hồng Nhung Phó Chủ tịch   0947999752 ngothihongnhung@quangtri.gov.vn
Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp
1 Nguyễn Hồng Sơn Giám đốc   0943555144 nguyenhongson@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Văn Ánh Chuyên viên   0984559555 lecamnhung@quangtri.gov.vn
3 Lê Thị Cẩm Nhung Kế toán   0915207225 nguyenvananh.camlo@quangtri.gov.vn
4 Trần Thanh Đạo Chuyên viên   0915345170 tranthanhdao@quangtri.gov.vn
5 Lê Hải Hưng Chuyên viên   0914102919 lehaihung@quangtri.gov.vn
Trung tâm Dạy nghề tổng hợp
1 Hoàng Thế Hùng Phó giám đốc    0934867567 .hoangthehung.gdtx@quangtri.gov.vn
2 Hoàng Văn Vĩnh Giáo viên   0935026111 hoangvanvinh.tthn@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Tú Giáo viên   0914289899 nguyenthanhtu.tthn@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thị Lương Giáo viên   0947718444 nguyenthiluong.tthn@quangtri.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ga Giáo viên   0978088530 nguyenthiga.tthn@quangtri.gov.vn
6 Nguyễn Đắc Hoàng Giáo viên   0914333687 nguyendachoang.tthn@quangtri.gov.vn
7 Tạ Thị Hải Giáo viên   0916015225 tathihai.tthn@quangtri.gov.vn
8 Đặng Thị Vân Hải Giáo viên   0911567996 dangthivanhai.tthn@quangtri.gov.vn
9 Đào Thị Ái kế toán   0945888313 daothiai.tthn@quangtri.gov.vn
10 Đoàn Thị Quyên  văn phòng   0914087234 doanthiquyen.tthn@quangtri.gov.vn
11 Lâm Quang An Thiết bị, bảo vệ   0945249416 lamquangan.tthn@quangtri.gov.vn
12 Trần Đặng Diễm My Giáo viên, giáo vụ   0911399209 .trandangdiemmy.gdtx@quangtri.gov.vn
13 Ng.Thị Thu Hiền Giáo viên+TT   0905615333 nguyenthithuhien.gdtx@quangtri.gov.vn
14 Võ Thị Lệ Giang Giáo viên   0949049559 vothilegiang.gdtx@quangtri.gov.vn
15 Phan Thị Thu Hương Thư viện,    0946245111 phanthithuhuong.gdtx@quangtri.gov.vn
16 Nguyễn Trường Bình Giáo viên   0905859225 nguyentruongbinh@quangtri.gov.vn
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
1 Hoàng Tân Cương Giám đốc    0942345027 hoangtancuong@quangtri.gov.vn
2 Bùi Văn Luật Chuyên viên   0917251246 buivanluat@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Văn Phượng PGĐ BQL    0905658899 nguyenvanphuong@quangtri.gov.vn
4 Vũ Thị Mai Loan Kế toán   0812377357 vuthimailoan@quangtri.gov.vn
5 Hoàng Thanh Tâm Chuyên viên   0914051287 hoangthanhtam@quangtri.gov.vn
6 Trần Thị Hồng Hà Chuyên viên   0944337267 tranthihongha@quangtri.gov.vn
7 Nguiyễn Thành Chung Chuyên viên   0944127568 nguyenthanhchung@quangtri.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán   0947136007 nguyenthithuhang@quangtri.gov.vn
9 Lê Thị Ánh Linh Văn thư, thủ quỹ   0916042672 lethianhlinh1@quangtri.gov.vn
10 Nguyễn Đức Tú chuyên viên   0979940199 nguyenductu@quangtri.gov.vn
11 Dương Dư Kỳ Chuyên viên   0911899045 duongduky@quangtri.gov.vn
12 Hoàng Đức Tuấn Anh Chuyên viên   0935591995 hoangductuananh@quangtri.gov.vn
Ban quản lý chợ
1 Lê Văn Huân Phó BQL Chợ   0914033444 levanhuan@quangtri.gov.vn
2 Ngô Thị Bạch Mai Chuyên viên   0943155333 ngothibachmai@quangtri.gov.vn