Thị xã Quảng Trị

10:52, Thứ Ba, 18-10-2022

THỊ ỦY QUẢNG TRỊ

- Địa chỉ: 33 Ngô Quyền - Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại:  3862614

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Văn Ngọc Lãm Bí thư, Chủ tịch HĐND 3861320 0913442829 vanngoclam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Lâm Phó bí thư  3861045 0913456216 nguyenquanglam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Anh Phó bí thư, Chủ tịch UBND      
Võ Hải Linh UVTV- Trưởng BTC  3501433 0905861758  
Lê Thanh Tâm UVTV-Trưởng ban TG-DV-GĐ TT CT thị xã  3861130 0945393009  
Bùi Thị Hồng Loan UVTV- Chủnhiệm UBKT  3861217 0912279485  
Phạm Thành Khuê UVTV- Chủ tịch UBMT   0919510898  
Trần Văn Tiến Q Tr.Ban DV  3862020 0976607555  
Trần Xuân Thanh UVTV- Trưởng Công an   0906448567  
Trần Hùng Khanh UVTV- Chỉ huy trưởng QS   0946343444  
Trần Thanh Tuấn Chánh VP  3701009 0916807111  
Nguyễn Thành Luân Bí thư Thị đoàn      

 

HĐND & UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

- Địa chỉ: 295 Trần Hưng Đạo - TX Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3861226
- Fax: 0233 3662829
- Email: quangtri@quangtri.gov.vn
- Website: http://thixaquangtri.quangtri.gov.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
  Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị
1 Nguyễn Thị Mai Anh Chủ tịch UBND   0942.042.559 nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn
2 Lê Phương Bắc Phó chủ tịch UBND   0913.499.225 lephuongbac@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Hồng Sơn Phó chủ tịch UBND   0915.360.009 nguyenhongson2@quangtri.gov.vn
  Văn phòng HĐND - UBND
1 Nguyễn Xuân Tăng Chánh Văn phòng   0918.996.777 nguyenxuantang@quangtri.gov.vn
2 Lê Văn Tâm Phó Chánh Văn phòng   0948.167.222 levantam@quangtri.gov.vn
3 Trần Thị Loan Phó Chánh Văn phòng   0917.076.246 tranthiloan@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thị Dụy Kế toán   0914.303.225 nguyenthiduy@quangtri.gov.vn
5 Lê Thị Phương Thúy Chuyên viên   0914.050.357 lethiphuongthuy@quangtri.gov.vn
6 Văn Thị Hải Yến Văn thư   0946.101.567 vanthutxqt@quangtri.gov.vn
7 Phạm Thúy Lan Chuyên viên   0934.902.000 phamthuylan@quangtri.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thùy Chuyên viên   0917.917.207 nguyenthithuy2@quangtri.gov.vn
9 Nguyễn Thị Phương Thanh Chuyên viên   0914.895.967 nguyenthiphuongthanh1@quangtri.gov.vn
10 Nguyễn Nữ Linh Tâm Chuyên viên   0943.090.123 nguyennulinhtam@quangtri.gov.vn
  Phòng Tư pháp
1 Hoàng Thị Nhi Trưởng phòng   0913.861.051 hoangthinhi@quangtri.gov.vn
2 Vũ Nguyễn Quỳnh Chi Phó Trưởng phòng   0914.762.567 vunguyenquynhchi@quangtri.gov.vn
3 Bùi Ngọc Hoàng Chuyên viên   0947.530.777 buingochoang@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Hoàng Sơn Trang   Chuyên viên   0945.157.945 nguyenhoangsontrang@quangtri.gov.vn
  Phòng Kinh tế
1 Nguyễn Thị Trác Diễm Trưởng phòng   0968.866.896 nguyenthitracdiem@quangtri.gov.vn
2 Trần Chí Hưng Chuyên viên   0915.360.200 tranchihung@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Hiền Chuyên viên   0949.211.246 nguyenxuanhien@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thị Tuyết Minh Chuyên viên   0848.258.357 nguyenthituyetminh@quangtri.gov.vn
Phòng Tài nguyên & Môi trường
1 Lê Phước Chưởng Trưởng phòng   0914.858.128 lephuocchuong @quangtri.gov.vn
2 Hoàng Ánh Sáng Phó Trưởng phòng   0911.308.333 hoanganhsang@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Châu Thành Chuyên viên   0947.947.027 nguyenchauthanh@quangtri.gov.vn
4 Trần Anh Ngọc Dũng Chuyên viên   0913.485.031 trananhngocdung@quangtri.gov.vn
5 Lê Thanh Tùng Chuyên viên   0948.160.888 lethanhtung@quangtri.gov.vn
  Phòng Nội vụ
1 Nguyễn Hoàng Trưởng phòng   0913.144.027 nguyenhoang@quangtri.gov.vn
2 Lê Quang Thuận Phó Trưởng phòng   0947.181.333 lequangthuan.tu@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên   0916.872.277 nguyenthiphuong2@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Thị Bích Chuyên viên   0918.347.612 nguyenthibich3@quangtri.gov.vn
5 Đoàn Thị Diệu Ánh Chuyên viên   0943.921.363 doanthidieuanh@quangtri.gov.vn
6 Lê Thị Diễm Ngọc Viên chức   0905.015.123 lethidiemngoc@quangtri.gov.vn
  Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Nguyễn Văn Hoàng Trưởng phòng   0978.631.705 nguyenvanhoang@quangtri.gov.vn
2 Lê Văn Vỹ Phó Trưởng phòng   0914.579.129 levanvy@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Minh Duyết Chuyên viên   0986.571.611 nguyenminhduyet@quangtri.gov.vn
4 Hoàng Nhật Linh Chuyên viên   0946.201.777 hoangnhatlinh@quangtri.gov.vn
5 Lê Thị Bình Chuyên viên   0942.777.026 lethibinha.yt@quangtri.gov.vn
  Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
1 Hồ Minh Đạo Trưởng phòng   0914.205.203 hominhdao@quangtri.gov.vn
2 Thái Thị Diệu Quỳnh Phó Trường phòng   0852.630.219 thaithidieuquynh@quangtri.gov.vn
3 Thái Thị Thanh Nhàn Chuyên viên   0944.241.277 thaithithanhnhanh@quangtri.gov.vn
4 Trần Thị Tuyết Chuyên viên   0945.455.111 tranthituyet2@quangtri.gov.vn
5 Văn Thị Ngọc Hạnh Chuyên viên   0946.632.064 vănthingochanh@quangtri.gov.vn
6 Trịnh Đình Quang Chuyên viên   0911.469.234 trinhdinhquang@quangtri.gov.vn
  Thanh tra
1 Lê Quang Trí Q. Chánh Thanh tra   0947.932.859 lequangtri@quangtri.gov.vn
2 Trần Xuân Hưởng Phó Chánh Thanh tra   0917.372.111 tranxuanhuong@quangtri.gov.vn
3 Phan Thị Thùy Trang Thanh tra viên   0914.126.608 phanthithuytrang2@quangtri.gov.vn
4 Phạm Như Tuấn Kế toán   0941.351.368 phamnhutuan@quangtri.gov.vn
  Phòng Giáo dục & Đào tạo
1 Nguyễn Lam Giang  Trưởng phòng   0979.192.888 Nguyenlamgiang.th@quangtri.gov.vn
2 Cao Nguyên Vũ Phó Trưởng phòng   0232.212.292 caonguyenvu@quangtri.gov.vn
3 Hồ Sỹ Quốc Phó Trưởng phòng   0366.927.333 hosyquoc@quangtri.gov.vn
4 Đỗ Thị Liên Chuyên viên   0915.036.476 dothilien@quangtri.gov.vn
5 Phan Thị Loan Chuyên viên   0942.070.234 Phanthiloan2.thcs@quangtri.gov.vn
6 Nguyễn Thắng Kế toán   0914.207.919 nguyenthang@quangtri.gov.vn
Phòng Y tế
1 Nguyễn Lương Thịnh Trưởng phòng   0888.181.788 nguyenluongthinh@quangtri.gov.vn
2 Lê Thành Nhân Chuyên viên   0947.181.669 lethanhnhan@quangtri.gov.vn
Phòng Quản lý Đô thị
1 Nguyễn Đức Quang Trưởng phòng   0912.132.982 nguyenducquang@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng phòng   0905.372.919 nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
3 Lê Đình Tấn Phó Trưởng phòng   0914.149.111 ledinhtan2@quangtri.gov.vn
4 Phạm Minh Chuyên viên   0947.632.777 phamminh@quangtri.gov.vn
5 Lý Quang Hào Chuyên viên   0913.227.909 lyquanghao@quangtri.gov.vn
6 Trần Khánh Huyền Chuyên viên   0378.052.352 trankhanhhuyen@quangtri.gov.vn
  Phòng Văn hóa - Thông tin
1 Ngô Thị Thanh Hải Trưởng phòng   0915.652.249 ngothithanhhai@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Quang Trị Phó trưởng phòng   0915.307.379 nguyenquangtri@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Hoàng Thạch Chuyên viên   0947.020.111 nguyenhoangthach@quangtri.gov.vn
  Các đơn vị sự nghiệp
  Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất
1 Nguyễn Hữu Giám đốc   0914.068.650 nguyenhuu@quangtri.gov.vn
2 Lê Hữu Thắng Phó Giám đốc   0983.073.098 Lehuuthang2@quangtri.gov.vn
3 Hoàng Ngọc Lân Phó Giám đốc   0915.301.905 hoangngoclan@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Mạnh Trung Kỹ thuật   0913.456.377 Nguyenmanhtrung@quangtri.gov.vn
5 Nguyễn Hữu Độ Kỹ thuật   0949.324.555 nguyenmanhtrung@quangtri.gov.vn
6 Võ Thị Mai Kế toán trưởng   0905.955.442 vothimai@quangtri.gov.vn
7 Cao Viết Anh Kế toán   0964.555.345 caovietanh@quangtri.gov.vn
8 Trần Việt Hưng Kỷ thuật   0969.524.357 tranviethung@quangtri.gov.vn
9 Lê Bích Ngọc Kỷ thuật   0935.932.942 lebichngoc@quangtri.gov.vn
10 Trần Hoài Văn Kỷ thuật   0948.222.347 tranhoaivan@quangtri.gov.vn
11 Nguyễn Hữu Hoài Kỷ thuật   0913.438.444 nguyenhuuhoai@quangtri.gov.vn
12 Võ Văn Anh Tuấn Kỷ thuật   0947.983.369 vovananhtuan@quangtri.gov.vn
13 Nguyễn Minh Trí Kỷ thuật   0979.332.919 nguyenminhtri1@quangtri.gov.vn
14 Lê Minh Hoàn Kỷ thuật   0947.552.009 leminhhoan@quangtri.gov.vn
15 Lê Thị Yến Nhi Kế toán   0935.486.855 lethiyennhi@quangtri.gov.vn
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên
1 Lê Vĩnh Hà Phó Giám đốc - PT   0986.268.605 levinhha@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Quang Yển Tổ trưởng tổ ĐT nghề   0914.173.309 nguyenquangyen.tthn@quangtri.gov.vn
3 Đào Văn Câu Tổ trưởng tổ HC-TH   0914.725.036 daovancau.tthn@quangtri.gov.vn
4 Lê Quang Khanh Tổ phó tổ HC-TH   0363.790.366 lequangkhanh.gdtx@quangtri.gov.vn
5 Hoàng Thị Diệu Thanh Tổ phó tổ ĐT nghề   0919.975.447 hoangthidieuthanh.tthn@quangtri.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Sơn Tổ phó tổ ĐT nghề   0974.099.345 nguyenngocson.tthn@quangtri.gov.vn
7 Văn Công Hoàng Giáo viên   0915.071.564 vanconghoang.tthn@quangtri.gov.vn
8 Võ Lê Anh Chương Giáo viên   0915.081.168 voleanhchuong.tthn@quangtri.gov.vn
9 Lê Quang Trung Giáo viên   0921.248.795 lequangtrung.tthn@quangtri.gov.vn
10 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên   0935.261.933 nguyenthanhtung.tthn@quangtri.gov.vn
11 Trần Hồng Nam Giáo viên   0905.799.722 tranhongnam.tthn@quangtri.gov.vn
12 Lê Thị Thảo Hiền Giáo viên   0918.856.858 lethithaohien.tthn@quangtri.gov.vn
13 Lê Thị Hoa Huệ Giáo viên   0849.764.458 lethihoahue.tthn@quangtri.gov.vn
14 Đặng Thị Lập Giáo viên   0942.321.010 dangthilap.gdtx@quangtri.gov.vn
15 Nguyễn văn Tựu Giáo viên   0917.245.867 nguyenvantuu.tthn@quangtri.gov.vn
16 Lê Thanh Nhàn Giáo viên   0915.515.005 lethanhnhan.tthn@quangtri.gov.vn
17 Lê Thị Kim Nhạn Giáo viên   0852.901.345 lethikimnhan@quangtri.gov.vn
18 Hoàng Thị Mỹ Lệ Giáo viên   0949.642.795 hoangthimyle@quangtri.gov.vn
19 Nguyễn  Hữu  Thú Giáo viên   0916.858.027 nguyenhuuthu.tthn@quangtri.gov.vn
20 Nguyễn Thị Mùi Giáo viên   0985.584.119 nguyenthimui.gdtx@quangtri.gov.vn
21 Lê Thị Thu Thủy Nhân viên   0974.068.069 lethithuthuy.tthn@quangtri.gov.vn
22 Lê Thị Thu Thanh Nhân viên   0905.805.030 lethithuthanh.tthn@quangtri.gov.vn
23 Văn Thị Tân Nhân viên   0914.013.595 vanthitan.gdtx@quangtri.gov.vn
24 Võ Thị Thu Hằng Nhân viên   0914.166.690 vothithuhang.gdtx@quangtri.gov.vn
25 Đỗ Văn Khoa Nhân viên   0917.117.063 dovankhoa@quangtri.gov.vn
26 Nguyễn Thị Phượng Nhân viên   0914.607.456 nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn
Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao
1 Trần Trúc Liêm Giám đốc   0911.468.069 trantrucliem@quangtri.gov.vn
2 Trương Thế Hưng Phó gíam đốc   0944.505.225 trươngthehung@quangtri.gov.vn
3 Văn Thị Ngọc Lan Phó giám đốc   0948.501.222 vănthingoclan@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Duy Hùng Chuyênviên   0909.527.678 nguyenduyhung@quangtri.gov.vn
5 Lê Thị Quế Thư viện viên   0942.797.724 lethique@quangtri.gov.vn
6 Dương Thị Thu Biên tập viên   0911.390.449 duongthithu@quangtri.gov.vn
7 Trương Thị Thúy Kiều Hướng dẫn viên   0913.504.557 truongthithuykieu@quangtri.gov.vn
8 Lê Công Tuấn Kế toán   0912.862.234 lecongtuan@quangtri.gov.vn
9 Đoàn Thị Khánh Huyền Biên tập viên   090.5404.423 doanthikhanhhuyen@quangtri.gov.vn
10 Trần Thị Lệ Truyền Phóng viên   0913.190.234 tranthiletruyen@quangtri.gov.vn
11 Mai Bình Nguyên Kỷ thuật   0813.030.345 maibinhnguyen@quangtri.gov.vn
12 Phan Văn Quý Kỷ thuật   0985.181.124 Phanvanquy2@quangtri.gov.vn
13 Lê Thị Vân Chuyên viên   0943.120.678 lethivan@quangtri.gov.vn
14 Võ Thịnh Nhân viên   0914.223.234 vothinh@quangtri.gov.vn
15 Nguyễn Bá Lam Nhân viên   0914.744.252 nguyenbalam@quangtri.gov.vn
16 Hoàng Văn Đệ Nhân viên   0947.020.111 hoangvande@quangtri.gov.vn
Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích
1 Nguyễn Hữu Giám đốc   0914.068.650 gdttptccnqti@quangtri.gov.vn
2 Bùi Hữu Hiếu Phó Giám đốc   0914.090.506 buihuuhieu@quangtri.gov.vn
3 Lê Thị Thu Thảo Kế toán   0917.206.559 lethithuthao@quangtri.gov.vn
4 Võ Tuấn Anh Chuyên viên   0914.979.083 votuananh1@quangtri.gov.vn
5 Hồ Thị Lài Chuyên viên   0944.917.111 hothilai3@quangtri.gov.vn
6 Lê Chí Thành Chuyên viên   0914.936.678 lechithanh@quangtri.gov.vn
  Ban quản lý chợ
1 Lê Công Kha Trưởng BQL chợ   0935.599.515 lecongkha@quangtri.gov.vn

 

Các tin khác