Chi nhánh Viettel Quảng Trị

16:0, Thứ Tư, 12-4-2023

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Bùi Minh Thuận Giám đốc 0233 6251111 0382531111  
Hùyh Đức Tịnh Phó Giám đốc GPCNTT 0233 6250001 0976956777  
Nguyễn Văn Đồng Phó Giám đốc Viễn Thông 0233 6250111 0865618779  
Văn phòng   0233 6252302