Kế hoạch thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025

11:14, Thứ Ba, 2-7-2024

Ngày 1/7/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025.

Mục đích: Cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm huy động thêm vốn của xã hội đầu tư vào hoạt động cung cấp dịch vụ, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển quy mô, tăng cường năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tạo điều kiện cho đơn vị có cơ chế quản lý năng động, linh hoạt, dễ thích ứng với sự thay đổi của cơ chế thị trường. Bộ máy quản lý của đơn vị được bố trí tinh giản, gọn nhẹ. Mọi hoạt động của đơn vị được tiến hành theo điều lệ và quy định chặt chẽ của công ty. Bên cạnh đó, đơn vị được chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Về quy trình tiến độ thực hiện: Năm 2024 - 2025 thực hiện chuyển 06 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần gồm: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe tỉnh Quảng Trị; Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh Quảng Trị; Trung tâm môi trường - Công trình đô thị huyện Vĩnh Linh; Trung tâm môi trường và Đô thị huyện Gio Linh; Trung tâm môi trường và Đô thị huyện Triệu Phong; Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Hải Lăng. Dự kiến thời gian hoàn thành: Quý IV/2025.

Việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập được tiến hành phải đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Công văn số 238/TTg-DMDN ngày 10/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Quảng Trị; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các quyết định của UBND tỉnh về thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, đảm bảo yêu cầu: sự lãnh đạo của cấp ủy, sự giám sát của tổ chức đoàn thể, người lao động đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, duy trì tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập cho người lao động, phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Các bước và nội dung triển khai công tác chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần phải đảm bảo đúng chính sách, chế độ của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, có giải pháp chủ động phòng, chống thất thoát tài sản Nhà nước.

Tại kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương liên quan đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chuyển đổi báo cáo về Sở Tài chính để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo và UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Xem chi tiết

Các tin khác