UBND tỉnh làm việc với Sở  Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

17:31, Thứ Sáu, 4-9-2020

(Web Quảng Trị) Chiều 4/9/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng trong thời gian tới.

m sát chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Trị phải cơ cấu lại các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Qua 5 năm triển khai thực hiện (2016-2020), hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh có những bước chuyển mình và ngày càng gần hơn với thực tiễn, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với chủ trương khoa học và công nghệ tập trung hướng về phục vụ cơ sở, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ và đưa công nghệ đến với người dân, doanh nghiệp ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ được đổi mới, tạo hành lang pháp lý vừa thông thoáng vừa chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Công tác nghiên cứu và triển khai đã chú trọng xác định các nội dung gắn liền với sản phẩm cụ thể, các nhiệm vụ đều gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng cụ thể đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực được đổi mới toàn diện và ngày càng đi vào thực chất. Hợp tác quốc tế được mở rộng. Tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ của tỉnh được nâng cao, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Công tác xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ, đã khuyến khích mở rộng các dự án khoa học và công nghệ có sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2025 được ngành Khoa học và Công nghệ xác định là tập trung đầu tư vào việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ thiết thực cho mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa; Tiếp tục đổi mới trong cơ cấu tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học và công nghệ, nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; Điều chỉnh một cách hợp lý về số lượng giữa các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn; nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và đề án khoa học; Cơ cấu lại các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng tập trung phát triển các công nghệ mới phục vụ sản xuất tạo ra các sản phẩm sạch, có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng mới; quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ Organic, thân thiện với môi trường; Ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án khoa học và công nghệ về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng của tỉnh, nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; Sắp xếp lại các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng lồng ghép một số chương trình trọng điểm hoặc nội dung thuộc chương trình khoa học và công nghệ vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ chính sách ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học thành các sản phẩm thương mại; chuyển giao, đổi mới công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành đã dành nhiều thời gian để thảo luận, nêu các giải pháp cũng như đề xuất nhằm góp phần giúp ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cho rằng, trên cơ sở định hướng của tỉnh, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị cần chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ theo nhiều hình thức để đa dạng hoá các sản phẩm khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đón đầu các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh để có dự báo, định hướng cho các ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cũng đánh giá cao những nổ lực của đội ngũ làm khoa học thời gian qua và đã tạo nên dấu ấn đậm nét, đặc biệt trong ứng dụng nông nghiệp.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, ngành Khoa học và Công nghệ cần nghiên cứu, đánh giá lại khả năng nguồn nguyên liệu có thế mạnh trên địa bàn tỉnh để có dự báo chính xác nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời liên kết kêu gọi đầu tư đối với các ngành hàng nông nghiệp.

Về các đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo thực hiện.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác