Huyện Gio Linh: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024

7:51, Thứ Tư, 24-1-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 23/01/2024, UBND huyện Gio Linh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng, an ninh, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Gio Linh đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Nhờ vậy, tình hình KT-XH của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Có 20/20 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện Gio Linh là tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII. Phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; chú trọng bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Giữ vững chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại hội nghị

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như: tăng trưởng giá trị sản xuất 9-9,5% so với năm 2023; thu nhập bình quân đầu người 70-75 triệu đồng; tổng thu ngân sách 510.689 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 42.000 tấn; tổng sản lượng thủy sản khai thác, nuôi trồng 17.000-17.500 tấn; trên 96% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tạo việc làm mới trên 1.500 lao động; xuất khẩu lao động 200-300 người...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gio Linh đã đạt được về phát triển KT-XH trong năm 2023.

Trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Gio Linh tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, trên cơ sở đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trước mắt, huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch sau khi được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng cho xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; rà soát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; làm tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; làm tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thông tin, giáo dục - đào tạo; chú trọng đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Gio Linh sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 đã đề ra.

Các khối ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Hồng Hà

Các tin khác