CN Ngân hàng Chính sách Xã hội

8:8, Thứ Ba, 12-11-2019

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
BAN LÃNH ĐẠO
Nguyễn Đức Đồng Giám đốc 0233.575.111 0914.444.111 dongnd.vbsp@gmail.com
Phan Văn Pháp P. Giám đốc 0233.666.559 0944.166.559 phappv.vbsp@gmail.com
Ngô Anh Hùng P. Giám đốc 0233.671.456 0914.141.376 hungna.vbsp@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC
Nguyễn Tuấn Tài Trưởng phòng 0233.550.816 0905.330.199 taint.vbsp@gmail.com
Hồ Thị Thu P. Trưởng phòng 0233.550.816 0948.505.369 thuht32.vbsp@gmail.com
Nguyễn hoàng Nguyên P. Trưởng phòng      
PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
Phan Chí Tâm Trưởng phòng 0233.550.815 0913.485.856 tampc.vbsp@gmail.com
Hồ Tiến Linh P. Trưởng phòng 0233.559.369 0914.444.997 linhht.vbsp@gmail.com
Nguyễn Thị Lan ANh P. Trưởng phòng      
PHÒNG KẾ TOÁN – NGÂN QUỸ
Hồ Thị Thủy Tiên Trưởng phòng 0233.852.085 0914.322.305 tienhtt.vbsp@gmail.com
Lê Trường Sơn P. Trưởng phòng     0233.852.085 0916.853.559 sonlt.vbsp@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Ánh        
PHÒNG KIỂM TRA – KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Lê Thành Ái Trưởng phòng 0233.550.817 0965.199.995 ailt.vbsp@gmail.com
Hoàng Thị Thúy Hằng
 
P. Trưởng phòng 0233.550.817 0905.567.991 hanghtt.vbsp@gmail.com
PHÒNG TIN HỌC
Nguyễn Thanh Quang Trưởng phòng 0233.557.369 0905.144.154 quangnt.vbsp@gmail.com
Nguyễn Trực P. Trưởng phòng 0233.557.369 0979.334.292 trucn.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN VĨNH LINH
Thiều Quang An Giám đốc 0233.621.133 0914.195.313 antq.vbsp@gmail.com
Lê Vĩnh Trường P. Giám đốc   0945.976.111 truonglv.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN GIO LINH
Hoàng Đình Mẫn Phó GĐ phụ trách 0233.825.874 0915.092.777 sonhl.vbsp@gmail.com
Trương Thị Thỏa P. Giám đốc 0233.630.456   .vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN CAM LỘ
Trần Đức Xuân Hương Giám đốc 0233.731.960 0913.485.149 huongtdx.vbsp@gmail.com
Nguyễn Xuân Ánh P. Giám đốc 0233.730.661 0914.559.575 anhnx.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN ĐAKRÔNG
Ngô Văn Bảo Giám đốc 0233.606.678 0914.184.717 baonv.vbsp@gmail.com
Lê Hải Hà P. Giám đốc 0233.886.560 0914.468.959 halh.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN HƯỚNG HÓA
Lê Quang Thành Giám đốc 0233.780.267 0914.141.445 phun.vbsp@gmail.com
Nguyễn Hữu Hải P. Giám đốc 0233.780.929 0914.184.717 baonv.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN TRIỆU PHONG
Lê Ngọc Hải Giám đốc 0233.828.789 0914.001.469 hailn.vbsp@gmail.com
Hoàng Thị Hoài Phương P. Giám đốc 0233.828.177 0914.222.459 phuonghth.vbsp@gmail.com
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Nguyễn Văn Linh P. Giám đốc PT 0233.663.079 0942.181.909 luclq.vbsp@gmail.com
   Ph. Giám đốc      
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN HẢI LĂNG
Ngô Thanh Hải P. Giám đốc phục trách 0233.671.555 0949.086.777 haint.vbsp@gmail.com
 Lê Quang Lực        

Các tin khác