Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

14:35, Thứ Hai, 11-5-2020

Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh đã có Thông báo số 52/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Thông báo nêu rõ: Ngày 29/4/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Chi đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo phương án và dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nghe ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Chi đạo kết luận:

Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhằm chia sẽ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là một chủ trương chính sách lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, với diện đối tượng lớn nhất từ trước tới nay. Để triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, phát huy hiệu quả của chính sách, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các Sở, ban, ngành, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng đủ điều kiện theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến chính sách hỗ trợ, trình tự thủ tục theo quy định đến từng thôn, xóm, tổ dân phố và toàn thể nhân dân để người dân biết, tham gia thụ hưởng chính sách (nếu thuộc đối tượng được hỗ trợ). Vận động cộng đồng doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân hảo tâm cùng với tỉnh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân trong diện hỗ trợ có điều kiện chủ động khắc phục khó khăn, tự nguyện không nhận hỗ trợ theo chính sách này.

Trong quá trình thực hiện, phải rà soát, phân loại kỹ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, đảm bảo chính xác, không để sót, không trùng lắp đối tượng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo thực hiện công khai, minh bạch với sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp và nhân dân ngay từ khâu lập danh sách đến khâu thẩm định chi trả, thanh quyết toán.

Đối với các nhóm đối tượng Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo: UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và các địa phương thực hiện ngay việc rà soát, tham mưu UBND cấp huyện thẩm định danh sách, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đổi tượng.

Đối với các đối tượng khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo thực hiện theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên tinh thần đưa chính sách hỗ trợ đến đối tượng sớm nhất (sau khi các đôi tượng có đủ các hồ sơ liên quan theo quy định),

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của cấp trên.

Trên cơ sở danh sách, đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố, có trách nhiệm rà soát danh sách hỗ trợ, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách đổi tượng được hỗ trợ. Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hỗ trợ báo cáo UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tập hợp các kiến nghị, đề xuất bố sung thêm đối tượng bị ảnh hưởng sâu do đại dịch Covid-19 của địa phương đề nghị được hỗ trợ ngoài Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ về chuyên môn, lập đường dây nóng để hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ theo quy định và giải đáp thắc mắc của của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

 Sở Tài chính: Trên cơ sở tổng hợp dự toán của UBND huyện, thị xã, thành phố, chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính phần kinh phi ngân sách Trung ương hỗ trợ. Đồng thời cân đối các nguồn lực tài chính, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Công an tỉnh, các ngành liên quan, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; tuyệt đối không để xảy ra trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm đề xuất chuyển cơ quan thanh tra, cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị: Tuyên truyền rộng rãi các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về trình tự thủ tục: UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ, ký Tờ trình đề nghị hỗ trợ (gồm danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm rà soát, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ, Sở Tài chính có trách nhiệm trình UBND tỉnh kinh phí hỗ trợ.

Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trong các doanh nghiệp; tổ chức giám sát quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn ngay từ khâu lập danh sách đến khẩu thẩm định chi trả, thanh quyết toán theo hướng dẫn của Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam.

Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm và đúng Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đảm bảo công khai minh bạch, kịp thời, chính xác (xem chi tiết).

 

 

Các tin khác