Tình hình thu chi ngân sách tỉnh tháng 2/2021

8:36, Thứ Ba, 9-3-2021

THU NGÂN SÁCH

CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách địa bàn đến 28/02/2021 là 656.706 triệu đồng/KH 3.450.000 triệu đồng, đạt 19% dự toán địa phương giao và 23% dự toán Trung ương, bằng 128,2% cùng kỳ năm 2020.

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 28/02/2021 là 909.450 triệu đồng/KH 9.161.970 triệu đồng, đạt 10% dự toán địa phương giao, bằng 82% cùng kỳ năm trước.

- Thu nội địa: 468.079 triệu đồng/KH 2.970.000 triệu đồng, đạt 15,8% dự toán và đạt 19,7% dự toán Trung ương, bằng 101,4% cùng kỳ năm 2020.

- Thu XNK: 185.002 triệu đồng/KH 480.000 triệu đồng, đạt 38,5% dự toán địa phương.

- Chi đầu tư: 76.762 triệu đồng/KH 1.400.710 triệu đồng, đạt 5% dự toán, bằng 69% cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên: 661.589 triệu đồng/KH 4.874.521 triệu đồng, đạt 14% dự toán, bằng 93% so cùng kỳ năm trước.

 

Nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN tháng 02/2021: BC30/BC-UBND

Các tin khác