Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 22/09/2023 về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc tiểu dự án 4 - Dự án 5 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2023

15:29, Thứ Sáu, 3-11-2023

Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 22/09/2023 về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc tiểu dự án 4 - Dự án 5 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Xem chi tiết tại đây!

Các tin khác