Công bố 19 TTHC ban hành mới, TTHC bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ

14:35, Thứ Năm, 21-3-2024

Ngày 20/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND công bố danh mục 19 thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, TTHC bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ. Trong đó 07 TTHC cấp tỉnh, 07 TTHC cấp huyện và 05 TTHC cấp xã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Danh mục TTHC cấp tỉnh: Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh; Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề; Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề;  Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh; Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất.

Danh mục TTHC cấp huyện: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện theo công trạng; Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên đề; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho hộ gia đình.

Danh mục TTHC cấp xã: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình; Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2024 và thay thế các TTHC trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng được ban hành tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết

Các tin khác